Colgate

Pravidlá spotrebiteľskej akcie

"Rozosmejme Slovensko!"

(ďalej len "pravidlá")

 1. Organizátor, miesto a obdobie trvania spotrebiteľskej akcie
  1.1 Spotrebiteľskú akciu s názvom „Rozosmejme Slovensko!“ (ďalej tiež len „spotrebiteľská akcia“ alebo „akcia“) organizuje a usporadúva spoločnosť COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Grösslingová 4, Bratislava 811 09 (ďalej tiež len „organizátor“). 
  1.2 Spotrebiteľská akcia prebieha vo všetkých predajniach siete 101 Drogerie spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o., v termíne  od 15. 5 .2019 do 15. 8. 2019, ak neurčí organizátor inak v súlade s týmito pravidlami. Vyplnené karty je možné predložiť najneskôr do 31. 8. 2019.

 2. Pravidlá spotrebiteľskej akcie
  2.1 V období od 15. 5. 2019 do 15. 8. 2019 budú zákazníci v prípade svojho záujmu dostávať za svoje nákupy akýchkoľvek výrobkov Colgate uskutočnené v sieti 101 Drogerie pri pokladnici predajne samolepky úsmevov. Za každé celé 1 euro nákupnej ceny výrobkov Colgate (vrátane DPH) dostane zákazník jednu samolepku. Na účely získania vyššieho počtu samolepiek nie je možné sčítať viac rôznych nákupov jedného zákazníka alebo nákupy viacerých zákazníkov, i keď by boli uskutočnené v priebehu jedného dňa.
  2.2 Získané samolepky zákazník nalepí na hraciu kartu, ktorú dostane počas trvania spotrebiteľskej akcie na vyžiadanie pri pokladnici predajní siete 101 Drogerie. Na jednu hraciu kartu môže zákazník nalepiť maximálne 10 samolepiek (5 +5). Za prvých päť (5) samolepiek na hracej karte získa zákazník možnosť výberu darčeku z 2. kategórie  darčekov pri pokladnici predajne podľa dostupnosti darčeka v príslušnej predajni. Za plne vyplnenú hraciu kartu (10 samolepiek) získa zákazník možnosť výberu darčeku z 1. kategórie  darčekov pri pokladnici predajne podľa dostupnosti darčeka v príslušnej predajni.  Na jednu hraciu kartu je tak možné získať až 2 darčeky.  
  2.3 Zoznam darčekov tvorí prílohu č. 1 týchto pravidiel a dostupnosť jednotlivých darčekov sa môže líšiť podľa konkrétnej predajni. Zákazník si zoznam darčekov môže vyžiadať pri pokladnici príslušnej predajne 101 Drogerie.
  2.4 Zbieranie samolepky úsmevov prebieha od od 15. 5. 2019 do 15. 8. 2019. Darčeky je možné pri pokladniciach 101 Drogerie získať od 15. 5. 2019 do 31. 8. 2019, ak nedôjde skôr k rozdaniu zásob darčekov príslušnej predajne 101 Drogerie.
  2.5 Získané samolepky nemôžu byť ďalej použité na získanie akýchkoľvek iných výhod nad rámec stanovený týmito pravidlami; v rámci spotrebiteľskej akcie nepoužité samolepky nebudú zákazníkom nijako refundované. Samolepky využiteľné na účely získania darčekov podľa tejto spotrebiteľskej akcie nie je možné vymeniť za hotovosť ani ich nie je možné využiť na čerpanie inej zľavy či výhody.
  2.6 Zúčastniť sa na akcii môže osoba staršia ako 18 rokov plne spôsobilá na právne úkony.
  2.7 S ohľadom na skutočnosť, že nie je možné vopred celkom presne predvídať, koľko zákazníkov v priebehu spotrebiteľskej akcie prejaví záujem o darčeky, organizátor nezaručuje, že vo všetkých predajniach siete 101 Drogerie bude počas celého priebehu spotrebiteľskej akcie vždy zachovaná dostatočná skladová zásoba všetkých druhov darčekov v rámci oboch kategórií.
  2.8 Zamestnanci organizátora a spoločnosti Emil Krajčík, s.r.o., a ich rodinní príslušníci a osoby blízke sú zo spotrebiteľskej akcie vylúčení.

 3. Všeobecné a záverečné ustanovenia
  3.1 Organizátor si vyhradzuje právo z dôležitých prevádzkových či obdobných dôvodov jednostranne upraviť, doplniť či inak zmeniť tieto pravidlá spotrebiteľskej akcie, a to aj počas jej trvania. Organizátor akcie je oprávnený spotrebiteľskú akciu bez náhrady kedykoľvek zrušiť, a to aj bez udania dôvodu, je však povinný zrušenie spotrebiteľskej akcie oznámiť aspoň 24 hodín vopred oznámením na internetových stránkach www.colgateusmev.sk.
  3.2 Tento dokument predstavuje úplné pravidlá spotrebiteľskej akcie. Základné informácie o spotrebiteľskej akcii môžu byť v skrátenej podobe uvedené tiež na súvisiacich propagačných materiáloch organizátora, príp. na samotnej hracej karte. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami spotrebiteľskej akcie a informáciami uvedenými v propagačných či súvisiacich materiáloch určených zákazníkom platí znenie týchto úplných pravidiel.
  3.3 Tieto pravidlá spotrebiteľskej akcie sú k dispozícii všetkým zákazníkom na internetových stránkach www.colgateusmev.sk najmenej počas trvania spotrebiteľskej akcie. Na nahliadnutie sú tieto pravidlá počas trvania spotrebiteľskej akcie v jednotlivých predajniach 101 Drogerie.

Zoznam darčekov

1. kategória - darčeky za 10 nazbieraných úsmevov

X BAKTERIA PLYS 2157
X ELMEX BOX MACIK 472
X ELMEX MYSKA PLYS 790
X KNIHA MOJ PRVY ATLAS 427
X PALMOLIVE OSUSKA 616

2. kategória - darčeky za 5 nazbieraných úsmevov

X ELMEX KNIHA HIER 841
X ELMEX OMALOVANKA 609
X FARBICKY DUHA 569
X HREBEN SKLADACI 461
X PALMOLIVE KEFA 300
X PALMOLIVE SABLONY KAVA 1230
X PALMOLIVE TASTICKA 166
X PALMOLIVE UTERACIK RUZOVY 435
X PALMOLIVE UTERACIK ZELENY 358
X PALMOLIVE ZRKADIELKO 122

   späť na promo